مابه التفاوت 98

خانه مابه التفاوت 98

پرداخت مابه التفاوت هزینه شرکت در آزمون سازمان فنی و حرفه ای کشور

این هزینه جهت کارآموزانی می باشد که در سال 98 به آزمون فنی و حرفه ای معرفی می شوند.

کلیک کنید